Приемственост между семейството,детските заведения и началното училище


Тодорова, Пенка (2001) Приемственост между семейството,детските заведения и началното училище Русенски университет,Научни трудове,том 38,серия 6,с.166-168


 Очертават се основните направления и механизми на взаимодействие между трите възпитателно-социализиращи институции,гарантиращи приемственост и по-добра адаптация на детето към новата образователна среда.
  
 семейство,детско заведение,начално училище
 
  943
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/