Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732


Давидов, Димитър (2002) Актуални проблеми на физическата подготовка свързани с военно образователната реформа. Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с. 32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732 Сборник трудове Том 1 от Международна научна конференция на тема "Кинезиология 2002" проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на 25-26 октомври 2002 г. Научен редактор доц. д-р Людмил Петров. Издателство,,Бойка” Велико Търново, 2002, с.32-34. ISBN 954-9689-08-5; COBISS.BG-ID 1040309732


  Организационно структурните промени които се извършиха във военнообразователната система целяха по-качественото обучение на военнослужещи. На фона на тези кардинални промени, проблемите които имаше в областта на физическата подготовка не само си остават, но и се задълбочават. Наблюдава се процес на подценяване на физическата подготовка през последните няколко години. Като потвърждение на този факт авторът посочва някои основни проблеми, като намаляване на часовете по физическа подготовка и с
  Доклад
 реформа, физическа подготовка, армия.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  942
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/