Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса


Горанова, Пенка (2012) Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012


 очертана е ролята на интегрираните маркетингови комуникации като стратегически подход в бизнеса
  Доклад
 интегрирани маркетингови комуникации, стратегии, подходи
 Издадено
  9386
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/