Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025)


Горанова, Пенка (2015) Градското развитие през призмата на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) Европейски практики и национални рефлексии в планирането : Международна юбилейна научно-практическа конференция : Сборник доклади - Свищов, 24-25 април 2015


 Представено е значението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР 2012-2022) и Националната концепция за пространствено развитие ( НКПР 2013-2025) за развитието на градовете
  Доклад
 градско развитие,НКПР 2013-2025,НСРР 2012-2022
 Издадено
  9382
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/