Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика"


Горанова, Пенка (2015) Периферните райони през призмата на Концепцията за "зелена икономика" Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие : Юбилейна научно-практическа конференция. Сборник доклади - Варна, 2015


 Представена е концепцията за "зелена икономика" в периферните райони
  Доклад
 зелена икономика, периферни райони
 Издадено
  9380
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/