Приказките и възпитателното им въздействие в контекста на ранното обучение по немски като чужд език


Белчева, Весела (2005) Приказките и възпитателното им въздействие в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 5,49-58, ISSN 0205-1834


 Статията актуализира проблема за възпитателното значение на приказката и систематизира схващанията за нейното възпитателно въздействие върху децата. Обръща се внимание на нравствено-естетическата стойност на приказките, които безспорно допринасят за интернализацията не само на родните, но и на чуждите нравствени ценности и норми.
  Статия
 приказки, възпитателно въздействие, нравствено-естетическа стойност, ранно чуждоезиково обучение
 Издадено
  938
 Весела Белчева

1. Lekova-Dimitrova, B.: STORY AS A LEARNING TEXT IN FOREING LANGUAGE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL. In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 14, No 3, 2016, 207-216, ISSN 1313-3551

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/