Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации


Горанова, Пенка (2016) Емпирично изследване на синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, бр. 119


  извършено е емпирично изследване и е представен синергичния ефект между елементите на интегрираните маркетингови комуникации
  Монография
 маркетингови комуникации, разгласа, реклама връзки с обществеността, насърчаване на продажбите
 Издадено
  9370
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/