За четенето и разбирането на приказки в ранното обучение по немски като чужд език


Белчева, Весела (2005) За четенето и разбирането на приказки в ранното обучение по немски като чужд език Сп. “Чуждоезиково обучение”, кн. 3, 39-43, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1167435748


 В статията се търсят отговори на въпросите, по какъв начин да протича съприкосновението на децата с приказките, как да се представят и обяснят на малките ученици думите и изреченията, какви стратегии и упражнения да се приложат, така че с помощта на четенето, у учениците постепенно да се формират умения за самостоятелно мислене и свободна комуникация на чуждия език.
  Статия
 приказки, четене с разбиране, ранно чуждоезиково обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  937
 Весела Белчева

1. Lekova-Dimitrova, B.: STORY AS A LEARNING TEXT IN FOREING LANGUAGE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL. In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 14, No 3, 2016, 207-216, ISSN 1313-3551

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/