Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство


Горанова, Пенка (2013) Управление на връзките с клиенти - стратегия за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство сп.Бизнес управление, ХХІІІ, бр. 4


 представени са основните модели за управление на връзките с клиенти и стратегията за утвърждаване на фирмено конкурентно предимство
  Статия
 клиенти, CRM,стратегия
 Издадено
  9366
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/