Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки


Горанова, Пенка (2013) Влияние и роля на рекламата върху известността на търговските марки Годишник на БСУ


  Представено е влиянието и ролята на рекламата върху известността на търговските марки
  Статия
 реклама, марка, известност, имидж
 Издадено
  9364
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/