География на туризма (Tуристическо райониране)


Марков, Иван (2016) География на туризма (Tуристическо райониране) Фабер, В.Търновo,215 с. ISBN 978-619-00-0530. . COBISS.BG-ID 1276669668


 Учебникът е структуриран в две части. В първата се разглеждат теоретични въпроси на туристическото райониране, а във втората развитието на идеите за туристическо райониране на България.
  Учебник / Учебно помагало
 туристически територии, туристически райони,туристически подрайони.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9356
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/