ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ сп. Педагогика, с. 9-16. ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1263315940


 Мобилното обучение, както и другите форми на компютърно под- помогнато обучение, са силни помощници при получаване на необходимата информация и знания и трябва да се считат за сериозни алтернативи на тради- ционните форми на обучение. Целта на тази статия е да се опишат основните характеристики на мобилното обучение в съответствие с новите тенденции в развитието на технологиите
  Статия
  mobile learning


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  9354
 Стоянка Георгиева-Лазарова

2. Касъклиев, Н. и Русева Н. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА–ПРЕДИМСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ. Списание „Компютърни науки и комуникации”, Том 7, No1 (2018), БСУ, Бургас, с. 214-223. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/229/236 Цитат на с. 226.

1. ИВАНОВА В. ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ПОМОЩТА НА ИТ. Автореферат. Пловдив, 2015 г. http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/869/12713163201239403863.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/