Туристически район Стара планина – потенциал за развитие,


Марков, Иван (2015) Туристически район Стара планина – потенциал за развитие, ТУРИЗМЪТ в епохата на трансформация: сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически унив. ‐ Варна. ‐ Варна: Наука и икономика ИУ, 2015. с.842-850, 978‐954‐21‐0864‐1.


 Според Чл. 15. (1) от Закона за туризма , обособяването на туристически райони в страната се прави с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Законът предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции. Разпоредбите на Закона за туризма определят бъдещите райони като маркетингови туристически райони, управлението на които е свързано с извършването на дейности в три основни направления: • Създаване на регионални туристически продукти; • Осъществяване на регионален маркетинг и реклама; • Координация и управление на туризма на регионално ниво. Туристически район Стара планина е един от най-дискутираните както по отношение на териториалния обхват така и по отношение на водещи видове и форми на туризма. В доклада се прави опит да се анализира и оцени потенциална района за развитие на туризма.
  Доклад
 Ресурси; природни; антропогенни; културни;регионален туристически продукт
 Издадено
  9350
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/