Петров, Петър. Икономически теории.


Петров, Петър (2015) Петров, Петър. Икономически теории. ВУАРР, Център за дистанционно обучение,2015, 124 с., ISBN 978-954-9498-26-4


 Предмет на историята на икономическите учения е изучаването на процеса на възникване, развитие и смяна на теоретичните идеи и възгледи на отделните икономисти, школи и направления на икономическата мисъл през различните етапи на еволюцията на човешкото общество
  Учебник / Учебно помагало
 Икономика, икономически учения, икономически школи, микроикономически анализ, макроикономически анализ, пазарно стопанство, кейнсианство, монетаризъм, неокласически синтез


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9343
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/