Петров, Петър. Съвременни икономически теории.


Петров, Петър (2013) Петров, Петър. Съвременни икономически теории. ВУАРР Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2013, 108 с., ISBN 978-619-7048-21-6.


 Предмет на историята на икономическите учения е изучаването на процеса на възникване, развитие и смяна на теоретичните идеи и възгледи на отделните икономисти, школи и направления на икономическата мисъл през различните етапи на еволюцията на човешкото общество
  Учебник / Учебно помагало
 Икономика, икономически учения, икономически школи, микроикономически анализ, макроикономически анализ, пазарно стопанство, кейнсианство, монетаризъм, неокласически синтез


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9342
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/