Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт"


Цонкова, Ваня (2017) Нов подход за обучение по "Финансов мениджмънт" Сборник научни трудове от конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността", проведена на 14 октомври 2016 г. в гр. Варна. Ред. Ст. Вачков, Варна: Издателство "Наука и икономика" на ИУ - Варна, 2017, с. 61-73. ISBN 978-954-21-0919-8 (CD). COBISS.BG-ID 1283899108


 В доклада се разглеждат възможностите на интегративния подход за обучение по финансови дисциплини, основан на съвместна работа с чуждестранни студенти.
  Доклад
 финансов мениджмънт, Еразъм, чуждестранни студенти


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9339
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/