Възможности за използване на нови измерители за оценка на финансовото състояние на българските предприятия


Цонкова, Ваня (2014) Възможности за използване на нови измерители за оценка на финансовото състояние на българските предприятия Сборник доклади от ЮНК "50 години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена през май 2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 84-91. ISBN 978-954-524-970-9. COBISS.BG-ID 1273298916


 Поради редица причини става наложително в българската практика да се използват т.нар. финансови показатели за оценка на ефективността, основаващи се на стойностно ориентираната концепция. Голяма част от тях са изследвани в теоретичен и прагматичен план и от наши изследователи за публично търгуваните дружества. В доклада се акцентира върху някои особености на приложението на стойностните показатели за българските предприятия.
  Доклад
 стойностно ориентирана концепция, икономическа добавена стойност, икономическа печалба


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9333
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/