Дълг на общините в България – анализ на състоянието и насоки за управление


Цонкова, Ваня (2014) Дълг на общините в България – анализ на състоянието и насоки за управление В: Сборник студии и статии по проект „Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси, 2013”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 131-141. ISBN 978-954-524-949-5. http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/66caa0bb-733c-476b-a332-94ab33b47038


 В статията се разглежда състоянието на общинския дълг в България, анализират се промените в правната регламентация, свързана с общинските финанси и на тази основа се търсят насоки за оптимизиране на управлението на общинските дългове.
  Статия
 общински дълг, управление на общинския дълг, общински облигации


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9328
 Ваня Цонкова

1. Недева, П. Проблеми на финансовата децентрализация в България. Сборник с доклади от докторантско-студентска НПК на тема "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", проведена на 21-22 април във В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 183-189. ISBN 98-618-7291-07-1. COBISS.BG-ID 1281976036. Цитирано на с. 185, бел. 8 и № 3 в списъка с литература и № 1 в списъка с литература

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/