Туристически ресурси


Марков, Иван (2015) Туристически ресурси Пловдив, АСТАРТА, 2015, 390 с., ISBN 978-954-350-071-1, .COBISS.BG-ID 1272309220


 Учебникът е предназначен за студенти от специалност " Туризъм" В теоретичен план се анализират същноста на туристическите ресурси, класификациите, природните туристически ресурси. При антропагените туристически ресурси се изяснява същноста на изкуствените туристически ресурси. Отделя се място и на опазването на туристическине ресурси.
  Учебник / Учебно помагало
 Класификации на туристическите ресурси, природни туристически ресурси, антропагенни туристически ресурси.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9324
 Иван Марков

2. : Василева, В., Природни туристически ресурси на България, Изд. ,Химера“ ООД, 2018 с. 326. ISBN 978-619-7218-44-2. с.,45,107,112,142, COBISS.BG-ID 156046843

3. Димитров, С., Религиозен туризъм туристически маршрути По пътя на Сантяго, Фабер, 2018,с.224, ISBN 978-619-00-0717-3. с.24, 26,28,33,35, 36,67,COBISS.BG-ID 1285971172

1. Манчева, Олга, В. Димитрова (2017) Фактори влияещи върху хотелската индустрия /FACTORS INFLUENCING HOTEL INDUSTRY XIV-th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Agia Triada, Thessaloniki, KNOWLEDGE International Journal Vol. 19.2 Greece, Vol. 19.2, Септември, 2017, ISSN: 2545-4439 (PRINTED) цит. с.836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/