Петров, Петър. История на икономическите учения.


Петров, Петър (2012) Петров, Петър. История на икономическите учения. ВУАРР, Център за дистанционно обучение, Велико Търново, 2012, 124 с., ISBN 978-954-9498-84-4


 Историята на икономическите теории изследва еволюцията на икономическия анализ. Това предполага проучване на вътрешната логика на развитието и усъвършенстването на икономическата теория във времето. Историята на икономическия анализ е същевременно изложение на икономическата теория в нейното историческо развитие.
  Учебник / Учебно помагало
 Икономика, икономически учения, икономически школи, микроикономически анализ, макроикономически анализ, пазарно стопанство, класицизъм, неокласицизъм, либерализъм,


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9322
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/