Туристическа регионализация на археологическите обекти в България,


Марков, Иван (2014) Туристическа регионализация на археологическите обекти в България, В:Сб. “Историкоархеологически туризъм ‐ наследство с перспектива“: Черноморски туристически форум, Варна 2014. ‐ Варна: Славена, 2014.с.75-83, ISBN 978‐619‐190‐006‐0


 Културният туризъм е най-динамично развиващият се специализиран вид туризъм.Културните мотиви са определящи за все по-голям брой туристически посещения. По данните от регистъра на България притежава богато наследство от около 40 хил. регистрирани недвижими културни ценности (НКЦ), 1300 от които са с национално и световно (6) значение (Национален институт за недвижимо културно наследство – Регистри). .Прави се опит за регионализация на археологическите обекти.
  Доклад
 археологически обекти, културен туризъм, регионализация.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9306
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/