.Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район


Марков, Иван (2013) .Регионални неравновесия в развитието на хотелската суперструктура в Северозападния статистически район В Сб. Доклади от МНК,“ Отговорен туризъм 2020“, Варна 2013 г. Изд.« Наука и икономика «, ИУ – Варна, 2013 с. 244 – 252, ISBN 978-954-21-0665-4


 Анализира се хотелската суперструктура на ниво NUTS 3, като чрез система от показатели се разкриват неравновесията в СЗ статистически район.
  Доклад
 хотелска суперструктура, регионални неравновесия,регионална туристическа политика


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9303
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/