Анализ на физическата подготовка на кадрови войници


Давидов, Димитър (2002) Анализ на физическата подготовка на кадрови войници Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 71-78) ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID - 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076


 Създаването на модерна армия започва с подбора и подготовката на военни кадри, които да отговарят на високите изисквания на съвременната войнска дейност. В тази връзка е необходимо да се оптимизира подбора на кадровите военнослужещи и тяхната физическа подготовка като основен вид подготовка в БА. Задачата може да бъде изпълнена само ако разполагаме обективни данни за тяхната действителна физическа дееспособност, които да послужат като база за бъдещите промени в тази област. Изследванията на кадр
  Статия
 физическа подготовка, кадрови войници, армия.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  930
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/