Стратегия и тактики за използване на търговската марка /STRATEGY AND TACTICS FOR TRADEMARK USE/


Димитрова-Гализова, Мариела (2016) Стратегия и тактики за използване на търговската марка /STRATEGY AND TACTICS FOR TRADEMARK USE/ Дни на науката 2015 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2016, 260-269, ISSN 1314-2283, Рез. на англ. ез., COBISS.BG-ID 1283468004


 This presentation focuses on the institute of trademark use in the context of its practical manifestations and their importance in management practice of the mark. Licensing as a form of use is a common strategy, applied by managers with relevant good financial results. The report offers a strategy to use, together with tactics that can be followed in the course of brand management. Използването на търговската марка е многоаспектно, тъй като се подчинява на нормативни императиви, закони на маркетинга в широката рамка на мениджмънта. Фактическите действия по осъществяване на института са задължителни предвид наличието на императивно изискване, съгласно българската нормативна регулация, за да се поддържа правото върху означението, съответно административната регистрация. То включва разнообразие от дейности, които могат да се възприемат едновременно като упражняване на субективни права и мениджмънт на търговската марка. Предвид посочената особеност, налице е възможността за създаване на стратегия и тактики в хода на неговото управление.
  Статия
 Key words:strategy, tactics, trademark use, licensing. Ключови думи: стратегия, използване на търговската марка, лицензиране


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9295
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/