Управление на търговската марка чрез стратегията "син океан" /MANAGEMENT OF A TRADEMARK BY "BLUE OCEAN" STRATEGY/


Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Управление на търговската марка чрез стратегията "син океан" /MANAGEMENT OF A TRADEMARK BY "BLUE OCEAN" STRATEGY/ Дни на науката 2014 / Съюз на учените в България. Клон Велико Търново., Велико Търново, 2015, с. 241-248, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1275968740


 Summary. "Blue ocean" Strategy as each strategy is a construction, a system of solutions, a corporate philosophy, which the author considers to be applicable in the management of a trademark. The strategy becomes a source of a new type of a brand culture when it is used for interpretation of a trademark. Around each trademark turned into brand a community forms and the brand becomes a social factor. Резюме: Стратегията „син океан” като всяка стратегия е конструкция, система от решения, корпоративна философия, която авторът счита за приложима в управлението на търговската марка. Стратегията „син океан” свързана с търговската марка е проводник на нов тип маркова култура. Около всяка марка, превърната в бренд се формира социална общност и марката става социален фактор. Тя бързо набира свои последователи и диктува определено поведение, именно поради тази причина авторът я нарича посланик на знанието, когато знанието стои в нейната основа и тази на корпоративната култура.
  Статия
 Key words: strategy, “Blue ocean”, trademark, management, brand culture. Ключови думи:стратегия, син океан, търговска марка, управление, култура на търговската марка


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9292
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/