Давидов, Д. Ив. Алексиев. Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. с. 38-44. ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID – 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076


Давидов, Димитър (2002) Давидов, Д. Ив. Алексиев. Усвояване на техники и удари от ръкопашния бой в часовете по физическо възпитание. Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. с. 38-44. ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID – 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076 Съвременни тенденции на развитие на физическото възпитание и спорта в Българското училище. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр. 38-44) ISBN 954-90530-9-1 ; COBISS.BG-ID – 1038735076 ; https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1038735076


 Заниманията с източни бойни изкуства станаха особено актуални и популярни с промените които настъпиха в нашия обществен живот. Не случайно е голям процентът на желаещите да практикуват тези занимания. Повод на написването на това научно съобщение е ефектът от практикуването на ръкопашен бой от ученици и свързаното впоследствие оптимизиране на обучението на тази дисциплина с наборни войници.
  Статия
 ръкопашен бой, физическо възпитание, училище.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  929
 Димитър Давидов

2. Николай Недков Балевски „Спортът таекуондо като средство за подобряване на физическата дееспособност на подрастващи“ , с. 61 и 62. НСА 2016 г.

1. Павлевски, К. Бр. Маринов. Специализираният ръкопашен бой и неговите особености на съвременния етап. „Научно приложни аспекти на физическото възпитание и спорта“, сборник научни статии. Редактор доц. д-р Диана Тимова, Издателство „Фабер“ 2013 г. с. 114- 120. ISBN: 978-954-400-872-7 ; COBISS.BG-ID – 1255468004 ; Цит. на с. 119. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1255468004 статия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/