Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, 7-26 с., изд. „Фабер“, ВТ, 2015, ISBN:978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876


Будева, Соня (2015) Будева, С., Изследователски доклад за образа и нуждите на хората с увреждания в България, сб. “Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, 7-26 с., изд. „Фабер“, ВТ, 2015, ISBN:978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876 Изд. „Фабер“, Велико Търново


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  9283
 Соня Будева

1. Цитирано в: Кънчева, К., Възможности за превенция на негативните социални последици за пациента след дехоспитализиране, в Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА 2018, брой 1, година VI, 81–91, стр.81, ISSN 1314-9644; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/