Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468


Будева, Соня (2012) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, изд. „Фабер”, В.Търново, 2012, 316 с. ISBN: 978-619-00-0126-3, COBISS.BG-ID 1250762468 Изд. „Фабер”, Велико Търново


 
  Монография
 


Здравеопазване и спорт
Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки Психология

Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Social Work
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  9277
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/