Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с.491-499. ISSN 0861-0312


Давидов, Димитър (2002) Изследване на физическата подготовка на ученици в предказармена възраст по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия. Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с.491-499. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново – 2001 (стр. 491-499) ISSN 0861-0312


 От направеното изследване на ученици в предказармена възраст се установява тяхното ниско ниво на физическата им дееспособност по тестове от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия.Това състояние буди съмнение и тревога, че с влизането си в казармата учениците ще могат да се подготвят и успешно да изпълняват изискванията на учебно-бойната дейност в БА.
  Доклад
 физическа подготовка, наставление по ФП, казарма, войници.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  926
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/