Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен).


Марков, Иван (2012) Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи (на примера на област Сливен). Научна конференция на Исторически факултет - 27 октомври 2010 „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том V, В. Търново, ред. Борисов,Б.,УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 530-548. ISBN 978-954-524-844-3


 прави се опит за опредеряне ня мястото на междината оценка в усъвършенстване на областните стратегии.
  Доклад
 регионално развитие, стратегическо планиране, областна стратегия, междинна оценка.
 Издадено
  9256
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/