За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище.Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с. 486-491. ISSN 0861-0312


Давидов, Димитър (2002) За необходимостта от физическа подготовка с военна насоченост в горната степен на обучение в училище.Научна конференция 2001 с международно участие "Технологии, сигурност, екология.". Научни трудове книжка №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В.Търново, 2001.Редактор: Донка Панайотова. Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски". с. 486-491. ISSN 0861-0312 Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” В.Търново, 2001 (стр. 486-491) Издателски комплекс към ВВОВУ "В. Левски" ISSN 0861-0312


 На фона на голените промени извършващи се във всички сфери на обществения живот се налага и необходимостта от усъвършенстване на образованието за повишаване на ефективността и приложността му. Създаването на по-действени допирни точки и по-добра приемственост между учебната програма по физическо възпитание в училище и програмата по физическа подготовка в армията се налага и от промените, които се осъществяват в БА. С намаляването на срока за военна служба се намалява и времето за овладяване на у
  Доклад
 физическа подготовка, физическо възпитание, казарма.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  925
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/