Специфика на социалната работа с различни рискови групи.


Димитрова, Яна (2016) Специфика на социалната работа с различни рискови групи. Сб. от Научна конференция „Социалното служение в съвременното общество”, 02-04 октомври, 2015г. Троянски манастир, с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет и Православен богословски факултет Велико Търново, Ред. К. С. Тутеков: Либра – Скорп, 2016, с.188-196, ISBN 978-954-471-325-6.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  9248
 Яна Димитрова

6. Doncheva, K. Z., (2019). Language Impact towards Social Behavior of At-Risk Children, PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning, 3(1), 01-21. DOI: https://dx.doi.org/10.20319/pijtel.2019.31.0121, Google Scholar, ResearchGate, Mendeley, Academia, CiteSeerX

7. Монография - Кузманова - Карталова, Р. (2019). Социалнопедагогическа работа при семейства и деца в риск. София: Е Принт. ISBN 978-619-90383-4-5 на стр. 200.

8. Цитирано в: Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 54 стр. ISBN: 978-619-205-125-9

5. Георгиев, Г. (2018). Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията. Издателство „ИВИС” В.Търново.

2. Zlatkova-Doncheva, K. Effects of Mentoring at-risk youth program in Bulgaria, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, ISBN: 978-620-2-01891-3

3. Георгиев, Георги (2017) Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU // Принципи на адаптираното правосъдие към потребностите на децата, като уязвими жертви – изискванията на Директива 2012/29/ЕС London Review of Education and Science, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. - 590 p. ISSN: 1474-846X. Impact factor: 5.253. 5-Yr impact factor: 4.820

4. Златкова-Дончева, Катерина (2017) Mentoring at-risk youth - effects on aggression Impact factor: 5.253 London Review of Education and Science, 5-Yr impact factor: 4.820

1. Георгиев, Г. 2016 Деца в конфликт със закона, като съвременна рискова група. В: Доклади от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/