Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище


Давидов, Димитър (2000) Изследване физическата дееспособност на курсанти от ВВОВУ "В.Левски" активно занимавали се със спорт преди постъпването им във военното училище Физическото възпитание и спортът между два века. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. (стр.49-55) ISBN 954-775-004-6


 Направеното изследване на физическата дееспособност на курсанти активно занимавали се със спорт преди постъпването им във ВВОВУ е за период една година. От направените изводи и препоръки се цели оптимизиране спортната дейност на курсантите.
  Доклад
 физическа дееспособност, курсанти, спорт, ВВОВУ.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  920
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/