Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии


Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сб от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност», Велико Търново, 20-21 ноември 2015г. Ред. доц. д-р Рени Христова-Коцева. В. Търново : Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-619-7281-01-9. COBISS.BG-ID 1281978852


 Докладът представя възможностите за прилагане на маркетинговия метод за оценка на онлайн репутация „мониторинг на социалните медии“ при търсенето на обратна връзка за обучението по предметите от културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“. Разработката цели да дефинира конкретно приложими техники на „социално слушане“ в събирането и анализа на информация, насочена към изграждането на нови образователни стратегии за повишаване ефективността на обучението в културно-образователната област.
  Доклад
 гражданско образование, мониторинг, социални медии
 Издадено
  9151
 Маргарита Калейнска

1. Калейнска, Теодора. Участие на гражданските организации в процеса на преподаване на Европа, Сб. Доклади от Шестата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ „Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят“, 30-31 май 2019 г., гр. София, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с.42-53, ISBN 978-954-07-4751-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/