Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип


Калейнска, Маргарита (2016) Подходи в обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип Сборник с доклади - Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“


 С глобализацията на световните пазари и бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), все повече организации, в опит да повишат своята ефективност, изместват работните си процеси към виртуалното пространство. Изграждането на виртуални екипи (екипи, чиито членове комуникират основно чрез ИКТ) позволява организацията да разшири селекцията си от експерти като преодолее географските ограничения, да намали офис разходите си и така да повиши конкурентоспособността си, но в същото време налага осигуряване на адекватна подготовка на членовете на тези екипи чрез специализирани обучения за гарантиране тяхното функциониране. В този контекст, настоящият доклад ще представи подходи за обучение, насочено към развитието и усъвършенстването на умения за работа във виртуален екип, приложими за развитието на човешките ресурси в организациите.
  Доклад
 виртуален екип, умения, образователни подходи, обучение, тренинг
 Издадено
  9142
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/