Превантивни дейности и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия


Йорданова, Даниела (2012) Превантивни дейности и мерки за намаляване на рисковете от природни бедствия Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, изд. комплекс на НВУ "В. Левски", том 6, с. 62-68, 25-26 октомври 2012, В. Търново. ISBN 978-954-753-104-8 ; COBISS.BG-ID: 1268377060


 Природните бедствия са актуален проблем за света и България. Поради тази причина се налага формулиране на политиките за защита на населението и националното стопанство, свързани със защитата на живота, здравето и имуществото на хората, културното и имущественото наследство.Това определя проучването по отношение на превенцията, наблюдение и анализ на статистическите данни за оценка на риска от възникване на природни бедствия.
  Доклад
 превенция, риск, бедствия
 Издадено
  9126
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/