Икономическият егоизъм: опит за „не-икономическо“ обяснение.


Златева, Добринка (2015) Икономическият егоизъм: опит за „не-икономическо“ обяснение. Сб. Дни на науката 2014. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2015, с.323-329. ISSN 1314-2283


 Икономическият егоизъм се изследва с неикономически подход.Естествените предпоставки на икономическия егоизъм се обясняват чрез резултатите от изследването на поведението на гените
  Доклад
 човек, егоизъм, алтруизъм, гени, генетичен подход


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8975
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/