Икономика, в която моралът има значение.


Златева, Добринка (2015) Икономика, в която моралът има значение. В: Усъвършенстване процеса на обучение по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 45 – 101. ISBN 978-619-208-030-3. COBISS.BG-ID 1279522276


 В студията, откривайки връзката на икономика и етика, авторът показва формалната и субстанционална зависимост на икономика и етика. Човекът е връзката между етика и икономика. Той е морален в дейността си, когато съобразява собствения си интерес с интереса на другия
  Статия
 човек ,икономика, етика,


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  8974
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/