География на португалоговорещите страни


Димитров, Слави (2008) География на португалоговорещите страни Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с. ISBN 978-954-524-665-4


 Разглежда държавите с официален език португалски. Португалският език е един от най-разпространените в света и се говори на четири континента.
  Монография
 Португалия, португалоговорещи страни, ПАЛОП.
 Издадено
  8940
 Слави Димитров

11. Попов, Николай. Геополитически аспекти на колонизирането на Бразилия (1500-1825). -В: Латинска Америка. Перспектива, общество, икономика. Под ред. П. Стоянов и В. Симеонова. С., УИ "Св. Климент Охридски", 203 c. ISBN 978-954-07-4452-0 Цит. на с. 159

10. Страхилова, Светлана. Основни туристически ресурси на португалоговорещите страни. Сб. от Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 30-31 октомври 2015 г. Шумен: УИ „Еп. Константи Преславски”, 2015, с. 271-273. ISBN 978-619-202-105-5 с. 273

7. Dimitrova, Тatyana. Novas oportunidades para o desenvolvimento das relações búlgaro-portuguesas, THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE – The territorial diversity of opportunities in a scenario of crisis, BUCARESТ: MILENA PRESS, 2014. p. 306-315, ISBN 978-973-7873-53-8 Цит. на р. 310

8. Георгиев, Лъчезар. На брега на Лисабон. София: Н-ДИ, София, 2014, 241 с, N 978-954-92709-5-2 Цит. на с. 185

9. Георгиев, Лъчезар. Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2014, 420 с. ISBN: 978-954-524-980-8 Цит. на с. 385

6. Георгиев, Лъчезар. Лисабонски силуети - II част. -В: Сп. "Издател", Т. 15, 2013, с. 1-13. ISSN 1310-4624. Цит. на с. 9

5. Дерменджиева, Стела; Петя Събева; Боянка Димитрова. Урокът по география. Велико Търново: Фабер, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 с. 272

4. Димитрова, Татяна. Някои аспекти на Испанският протекторат в Мароко /1912-1956 г./. Сб. „Модерният историк”, Велико Търново, 2011, с. 275-293. ISBN 978-954-774-3. Цит. на с. 275

1. Попов, Николай. Политикогеографски особености на лузофонските държави. -В: сп. „Геополитика”, №3, 2010.

2. Попов, Николай. Политикогеографски особености на лузофонските държави. -В: сп. „Понеделник”, 11-12 брой, 2010.

3. Попов, Николай. Политическа география на Португалската колониална империя, „Аскони-Издат”, С., 2010.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/