Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с. 50 - 54. ISSN 1311-3321


Минчева, Иванка (2013) Методът на уравненията за решаване на текстови задачи в началното обучение по математика. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 6.2 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, с. 50 - 54. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.


 В доклада се разглеждат системи задачи за прилагане метода на уравненията за решаване на текстови задачи.
  Доклад
 метод на уравненията, текстова задача


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8934
 Иванка Минчева

1. дисертационен труд на тема АЛГЕБРИЧНАТА ПРОПЕДЕВТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ за присъждане на научно-образователна степен „доктор” Докторант: Катина Мартинова Тончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/