Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, с. 46 - 48. ISSN 1311-3321


Минчева, Иванка (2015) Some learners’ errors in teaching secondary school mathematics. - В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.4 Oбразование – изследвания и иновации. Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015, с. 46 - 48. ISSN 1311-3321 Русе: Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”.


 В доклада се анализиран често допускани грешки от учениците в обучението по математика, основани на грешна аналогия.
  Доклад
 learners' error, teaching mathematics


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  8932
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/