Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.)


Димитров, Слави (2012) Сравнителен географски анализ на резултатите от парламентарните избори в постомунистическа Албания (1991-2009 г.) Сб. от Втора научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, 2011 г. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: Ивис, 2012, с. 167-180. ISBN 978-954-2968-13-9


 Направен е анализ на парламентарните избори в Албания за периода 1991-2009 г.
  Доклад
 Албания, избори, парламент, президент.
 Издадено
  8910
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/