ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА


Димитрова-Гализова, Мариела (2016) ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА сп. Норма, бр. 3, 56-69, ISSN: 1314-5126 (print), ISSN 1314-5118 (online)


 Правото на фирма и правото на марка са взаимообуславящи се в своите практически аспекти. Въпреки съществуващите колизионни норми в специалните закони за всеки един от обектите /съответно Търговски закон и Закон за марките и географските означения /, търговската практика изисква баланс между тях и инвокира правоприлагащ резултат със задължителна сила за съдилищата. В настоящото изложение доказваме, че правото на фирма има съответното метапроявление в правото на марка. По повод реализиране механизма на защита за правото на фирма, чрез производството по заличаване регистрацията на марка, авторът формулира предложение de lege ferenda относно нормата на чл. 26 (3) т. 6 от Закона за марките и географските означения.
  Статия
 право на фирма, право на марка, заличаване регистрацията на марка


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8888
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/