Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения


Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения Велико Търново, Ай анд Би, 2015, ISBN: 978-954-9689-85-3, COBISS.BG-ID 1276987876


 Разработени от автора са следните части от книгата: глава втора, параграф 4, т. 4.4. Търговската марка - средство за конкурентоспособност на организацията; глава трета, параграф 4
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8886
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/