Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура /The Culture of Inntellectual Property in the Context of the Management Culture/


Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Културата на интелектуална собственост в контекста на управленската култура /The Culture of Inntellectual Property in the Context of the Management Culture/ Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие „Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие“ Пловдив 7-8 ноември 2014 г., том 2, Пловдив, 2015, с. 159-164, ISBN 978-619-202-037-8.


 Едно от големите предизвикателства пред съвременните компании е да се управлява знанието. За целта е необходимо да се внесе нужната промяна, която да му осигури полагащото се място в организацията. Концепцията, чрез която може да се случи промяната е концепцията за култура на интелектуалната собственост, основополагаща в организационен аспект и субкултура по отношение на традиционно възприеманата управленска култура. Именно тя е обект на разглеждане в настоящата публикация.
  Доклад
 знание, култура, интелектуална собственост, управленска култура


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8885
 Мариела Димитрова-Гализова

1. Одрински, Теодор., Предизвикателствата на четвъртата индустриална революция към управленската култура на кадрите в системата за национална сигурност. В: СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА - Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 18 – 19 май 2017 г., втора част, С., 2017, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, ISBN 978-619-7478-02-0, с. 125 - 129, цитат на с. 127

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/