Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика


Димитрова-Гализова, Мариела (2013) Съотношението фирма-марка в българската съдебна практика Дни на науката 2012. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. В. Търново : Фабер , 2013, Рез. на англ. ез., с. 559-571, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1256099556


 Предмет на настоящата публикация е правният статус на фирмата и марката от нормативна гледна точка, както и интерпретацията им в съдебната, арбитражната практика и тази на Комисията за защита на конкуренцията. Предвид разнопосочността на практиката и правната доктрина е извършен паралелен анализ между двете.
  Статия
 фирма, марка, интелектуална собственост,съдебна практика


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8884
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/