Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС


Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Изчерпване правото на марка в тълкувателната практика на ВКС Сборник от Юбилейна международна научна конференция «50 години ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Секция Стопански факултет, 332-337, ISBN: 978-954-524-970-9


 Представената тематика има за обект института „изчерпване правото на марка”. Анализира се тълкувателна практика на Върховния касационен съд, представена от ТР № 1/ 15.06.2009г. и ТР № 1/11.05.2012г. в светлината на правото на Европейския съюз и законодателството на Република България. Поставеният проблем притежава юридически измерения, от които пряка последица са икономическите аспекти, касаещи международната търговия, вноса на оригинални стоки в Република България. Актуалността на проблематиката произтича от юридическия прецедент за преразглеждане на постановено тълкувателно решение, чието съдържание е в противовес на европейското законодателство и съдебна практика на СЕС. Икономическите последици от така установената практика, са относими към бъдещето на лоялните търговски взаимоотношения, търговската репутация и оборота на стоки.
  Доклад
 изчерпване на марка, тълкувателни решения на Върховен касационен съд, преюдициално запитване, търговска практика


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8882
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/