„Зелена“ индустриална собственост /загл. англ. GREEN INDUSTRIAL PROPERTY/


Димитрова-Гализова, Мариела (2014) „Зелена“ индустриална собственост /загл. англ. GREEN INDUSTRIAL PROPERTY/ Мениджмънт и инженеринг = Management and Engineering: международна научна конференция Сборник ХII Международна научна конференция Мениджмънт и инженеринг`2014,Технически унив. – София. – София, 2014, т. 2, 1180-1190, ISSN 1310-3946 (print), ISSN 1314-6327 (online)


 Настоящото изложение се фокусира върху локални измерения в конкретни мерки, касаещи бъдещето на «зелената» икономика, чрез един от нейните обекти - „зелената” индустриална собственост. Справедливостта между поколенията, ядро на устойчивото развитие, се проектира върху отделните атоми, каквато е характеристиката на принципите за „зелена” иновационна система и в частност за „зелена” индустриална собственост. Авторът се концентрира върху принципите на справедливата търговия и «зелената» търговска марка. Визира се положителният пример на първата регистрирана зелена търговска марка - Fairtrade mark® и възможностите, които се откриват пред дребния и среден бизнес в България. Представят се управленските и юридически аспекти на новата тенденция, намерила по цял свят свои привърженици. /резюме на англ. Abstract.The following article focuses on local dimensions in specific measures concerning the future of "green" economy, through one of its objects - the "green" industrial property. Intergenerational equity, the core of sustainable development, is projected onto individual atoms – which is the characteristic of the principles of "green" innovation system and in particular to "green" industrial property. The author focuses on the principles of fair trade and "green" trademark. The article refers to the positive example of the first registered green trademark - Fairtrade mark® and the opportunities that are available to the small and medium business in Bulgaria. The article represents managerial and legal aspects of the new trend, which has found worldwide supporters./
  Доклад
 индустрилна собственост, търговска марка, устойчиво развитие, "зелена" търговска марка, справедлива търговия /green industrial property, trademark, fair trade, sustainable development, green economy/


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8881
 Мариела Димитрова-Гализова

1. Манчева-Али О., МЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА. В: VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZERS SCIENTIFIC -TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “VASIL LEVSKI” NATIONAL MILITARY UNIVERSITY ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY. VOLUME I ENGINEERING. TECHNOLOGIES. INFORMATION TECHNOLOGIES. MANAGEMENT. SAFETY AND ECOLOGY. 29 MAY - 1 JUNE 2019 , VELIKOTARNOVO, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 86

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/