Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС /PROBLEMS OF THE INSTITUTE “IMPORT” IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE INTERPRETATIVE PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF CASSATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA/


Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Проблеми на института «внос» в законодателството на Република България и тълкувателната практика на ВКС /PROBLEMS OF THE INSTITUTE “IMPORT” IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE INTERPRETATIVE PRACTICE OF THE SUPREME COURT OF CASSATION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA/ списание Дни на науката 2013/ Съюз на учените в България. Клон Велико Търново, 456-467, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1265996772


 Институтът на марката и марковата култура станаха част от ежедневието на българина, особено този процес се наблюдава интензивно след пълноправното членство на нашата страна в Европейския съюз. Често потребителят на определена стока се себеизразява именно чрез нея и марката, към която тя принадлежи. Понастоящем България може да се определи като страна активен потребител на вносни стоки, но не и със свое вътрешно производство. С оглед на тази тъжна констатация, актуална е проблематиката на вноса и неговата нормативна регламентация. Настоящата публикация се фокусира върху юридическите характеристики на института "внос", посредством анализ на българското законодателство и тълкувателна съдебна практика, във връзка с правната рамка на Европейския съюз. / One of the aspects of Trademark law in national and European context is the trade in original goods belonging to a concrete trademark. The specific of economic relations is complemented by the legal characteristics of import and the implementing customs control. This paper puts the focus on the issue of institute "import" and its projection on industrial property. It represents an analysis of the conceptual apparatus of import based on our national legal framework, IJ № 1/ 15.06.2009y and IJ № 1/11.05.2012y of The Supreme Court of Cassation of The Republic of Bulgaria. The Economic consequences of the established in this way practice, directly affect the future of fair trade relations, the trade reputation and the turnover of goods in the European Union./
  Статия
 внос, износ, търговска марка, оригинални стоки, тълкувателно съдебно решение / Key words: trademark, original goods, import, Exhaustion of trademark rights, trade, customs procedures/


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8880
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/