Стратегии за управление на търговската марка


Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Стратегии за управление на търговската марка В. Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2014 (В. Търново : Сира), 392 с., ISBN 978-619-7173-03-1 (подв.), COBISS.BG-ID 1270409956


 Търговската марка е интердисциплинарен институт, креативен резултат и ценен актив на съвременните компании. Динамиката на пазарите и стремежите на мениджърите за висока конкурентоспособност предпоставят необходимостта от ефективно управление на търговската марка посредством изграждане на адекватни и перспективни в бъдеще време стратегии. Настоящият труд предлага практически съвети, стратегии и тактики адресирани към мениджърите относно управлението на търговската марка. Те са формулирани въз основа на критичен анализ на национална, европейска и международна нормативна регулация; българска съдебна практика и практика на Съда на Европейския съюз. Акцентира се върху релационните връзки култура-интелектуална собственост; „зелена индустриална собственост“, виртуалната търговска марка и стратегии на бизнес-възможностите. С оглед описаните съдържателни характеристики, книгата е предназначена за аудиторията на специалисти по индустриална собственост, юристи, мениджъри, културолози, студенти и читатели изкушени от материята на търговската марка.
  Монография
 търговска марка, стратегии, тактики, мениджмънт, договори, правен режим на търговската марка, търговски означения, бизнес идентификатори


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  8879
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/